一个好玩的工具箱
我们一直在努力

拼音音节

字母表声母表韵母表整体认读音节表

拼音音节

b:ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p:pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m:ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f:fa fo fei fou fan fen fang feng

d:da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t:ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n:na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l:la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g:ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

k:ka ke kai kou kan ken kang keng

h:ha he hai hei hao hou hen hang heng

j:ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q:qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x:xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh:zha zhe zhizhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch:cha che chichai chou chan chen chang cheng

sh:sha she shishai shao shou shan shen shang sheng

r:re rirao rou ran ren rang reng

z:za ze zizai zao zou zang zeng

c:ca ce cicai cao cou can cen cang ceng

s:sa se sisai sao sou san sen sang seng

y:ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

w:wa wo wai wei wan wen wang weng wu

拼音表红色标注为整体认读音节

什么是音节:拼音音节是汉语的独特构成,是指拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律,把声母、韵母连续拼合并而成为一个音节。拼音音节多用于在查字典时用。

音节应该不包括声调,使用音序查字法时音节是不带声调的。


赞(0) 收藏 赏个钱儿
收藏

觉得工具有用就打赏一下

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏