一个好玩的工具箱
我们一直在努力

拼音字母表

声母表韵母表音节表整体认读音节

字母表

Aa(ㄚ)Bb(ㄅㄝ)Cc(ㄘㄝ)Dd(ㄉㄝ)Ee(ㄜ)Ff(ㄝㄈ)Gg(ㄍㄝ)Hh(ㄏㄚ)Ii(∣)Jj(ㄐ∣ㄝ)Kk(ㄎㄝ)Ll(ㄝㄌ)Mm(ㄝㄇ)Nn(ㄋㄝ)Oo(ㄛ)Pp(ㄆㄝ)Qq(ㄑ∣ㄡ)Rr(ㄚㄦ)Ss(ㄝㄙ)Tt(ㄊㄝ)Uu(ㄨ)Vv(ㄞㄝ)Ww(ㄨㄚ)Xx(ㄒ∣)Yy(∣ㄚ)Zz(ㄗㄝ)

声母表

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

汉语拼音声母是使用在韵母前面的辅音,与韵母构成完整的音节,汉语拼音表中共有23个声母。

韵母表

a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong

汉语拼音字母表中共有24个韵母,其中
单韵母:a,o,e,i ,u,ü
复韵母:ai,ei,ui,ao,ou,iu,ie,üe,er
鼻韵母:an,en,in,un,ün,ang,eng,ing,ong
特殊韵母:er

汉语拼音音节表

b:ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p:pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m:ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f:fa fo fei fou fan fen fang feng

d:da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t:ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n:na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l:la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g:ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

k:ka ke kai kou kan ken kang keng

h:ha he hai hei hao hou hen hang heng

j:ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q:qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x:xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh:zha zhe zhizhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch:cha che chichai chou chan chen chang cheng

sh:sha she shishai shao shou shan shen shang sheng

r:re rirao rou ran ren rang reng

z:za ze zizai zao zou zang zeng

c:ca ce cicai cao cou can cen cang ceng

s:sa se sisai sao sou san sen sang seng

y:ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

w:wa wo wai wei wan wen wang weng wu

拼音表红色标注为整体认读音节(汉语拼音中不用拼读直接认读的音节)。

本页快速定位:字母表声母表韵母表音节表


赞(0) 收藏 赏个钱儿
收藏

觉得工具有用就打赏一下

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏